نمایش دادن همه 3 نتیجه

ضد زنگ سفارشی هیراد

435,000 ریال7,000,000 ریال
ضدزنگ سفارشی هیراد بعنوان استفاده از بهترین پیگمنت های ضد خوردگی تهیه گردیده و به علت داشتن اکسـیدآهن برای جلوگیری

ضد زنگ سرنجی ممتاز هیراد

980,000 ریال14,680,000 ریال
ضد زنگ سرنجی آلكیدی هیراد بعنوان اسـتفاده از بهترین پیگمنت های ضـد خوردگی تهیه گردیده و به علت داشـتن سدیم

ضد زنگ آلكیدی درجه یك هیراد

180,000 ریال9,680,000 ریال
ضدزنگ آلكیدی هیراد بعنوان استفاده از بهترین پیگمنت های ضد خوردگی تهیه گردیده و به علت داشتن اکســیدآهن برای جلوگیری