نمایش یک نتیجه

ضد زنگ سرنجی ممتاز هیراد

980,000 ریال14,680,000 ریال
ضد زنگ سرنجی آلكیدی هیراد بعنوان اسـتفاده از بهترین پیگمنت های ضـد خوردگی تهیه گردیده و به علت داشـتن سدیم